7,3% dân số có trình độ đại học và trên đại học

Công việc cần lao động có chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn kỹ thuật.
Công việc cần lao động có chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn kỹ thuật.
Công việc cần lao động có chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn kỹ thuật.
Lên top