6 tháng đầu năm: Bảo hiểm y tế bội chi hơn 3.400 tỷ đồng