58% phụ nữ từng chịu ít nhất một trong ba hình thức bạo lực