300 chỉ tiêu tuyển dụng việc làm thời vụ, bán thời gian