Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

2016: Bình Dương giới thiệu việc làm cho 45.000 người