Vừa tiếc, vừa mê trước màn phá Iphone 7 phong cách nhất năm