Video: Hàng nghìn sĩ tử đội nắng đến Văn Miếu Quốc Tử Giám cầu may