TPHCM: Trên đầu mưa rơi, phía dưới triều dâng đường biến thành sông