Tìm thấy quả bom còn nguyên kíp nổ dài hơn 1,7 mét ở Quảng Trị