TPHCM

Mưa lớn, đường thành sông, dân dẫn xe lội bộ