Lời kể ngư dân về “Bùn lạ” nuốt mất lưới khi đánh bắt trên biển