Lắng nghe cảm xúc của những điển hình trong chương trình Vinh quang Việt Nam