Dự án “Đổi quảng cáo lấy 1000 nhà vệ công cộng” giờ ra sao?