Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cò “khấn thuê, lễ mướn” tung hoành tại đền Bà Chúa Kho?