“Choáng” với pha bay người tóm gọn linh dương của sư tử