Cảm động câu chuyện của các tấm gương tiêu biểu trong Vinh quang Việt Nam lần thứ XII