Xuất hiện hàng loạt ma túy mới chưa có trong danh mục