Video: Nỗ lực tìm kiếm trực thăng huấn luyện EC-130T2 trên núi Dinh