Từ nay, nuôi chó phải khai báo với chính quyền địa phương