Trump vượt lên dẫn trước Clinton tại 3 điểm bỏ phiếu đầu tiên