Thủ phạm khiến nước giếng bốc cháy ngùn ngụt ở Quảng Ninh