Thử nghiệm dịch vụ nhà mạng: Khách hàng "ngã ngửa"