Thôi nào, làm ơn hãy ngưng sống ảo đi các bạn!

Làm ơn hãy ngưng sống ảo đi
Làm ơn hãy ngưng sống ảo đi