Rồng rắn xếp hàng nối đuôi nhau xin ấn tại khu di tích đền Trần