Phương thức, thủ đoạn dùng thuốc hướng thần để cướp tài sản