Phạt vượt đèn vàng: “Người đi với tốc độ 30km/h không thể dừng kịp”