Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phá luật, hàng nghìn người lao vào cướp phết ở Hiền Quan