Nước biển đã an toàn, cá ăn được hay chưa phải đợi Bộ Y tế trả lời