Nổ bốt điện chết người: Ai sẽ là người chịu trách nhiệm?