20 năm Tấm lòng Vàng Lao Động:

Những chiến dịch từ thiện huy động hàng triệu người của quỹ Tấm Lòng Vàng