Ngày đầu áp dụng quy định dừng đèn vàng: Người dân nói gì?