Lời kể của người Việt đi lao động bị ngược đãi, "giam lỏng" tại Saudi Arabia