Lốc xoáy làm tốc mái hơn 1500 ngôi nhà ở Quảng Trị