Hàng vỡ khi gửi đường hàng không, trách nhiệm thuộc về ai?