Gặp khó gì khi đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2?