Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gặp khó gì khi đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2?