Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đừng sống như đã chết!

Đừng sống như đã chết
Đừng sống như đã chết