Đội hát quan họ ngả nón xin tiền du khách ở Hội Lim bị dừng hoạt động