Độc đáo: Hàng nghìn tượng Táo quân chờ ngày bay về chầu trời