Doanh nghiệp vì người lao động 2016: Lãnh đạo doanh nghiệp chân thành cảm ơn người lao động