Doanh nghiệp nỗ lực xây dựng thiết chế phục vụ người lao động