Đào thất thốn giá 70 triệu đồng ủ trong điều hòa chờ Tết