Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đang lưu thông, xe tải bốc cháy ngùn ngụt