Đần mặt ăn pizza khổng lồ 3,5 cân nhằm lĩnh thưởng 5 triệu