Đại sứ New Zealand hát Hãy yêu nhau đi tạm biệt Việt Nam