Đại sứ Mỹ đi dạo chợ hoa Quảng An, sắm cành đào chơi Tết