Cụ ông mang án oan 46 năm: Mong hàn gắn lại tình cảm với gia đình bị hại