Chi tiết các quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 12