Chen chân xin lộc chùa Phúc Khánh sau đại lễ cầu an