Cách thức phòng ngừa, ứng phó với đối tượng ngáo đá tấn công