Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ VHTTDL khẳng định không hề dựng mô hình 3D Kinh Kong ở Hồ Gươm